Vertegenwoordiging: sociaal

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=22

In dit artikel worden de verschillende vertegenwoordigingsopdrachten van LOKO Sociaal besproken.

Studentenvoorzieningen

Studentenvoorzieningen worden op twee niveau’s beheerd. Op campusniveau (hier: Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven) en op universiteitsniveau (Decretale Stuvoraad).

De Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven bestaat uit zes stemgerechtigde studentenvertegenwoordigers en zes stemgerechtigde leden van de KU Leuven. Deze zes KU Leuven vertegenwoordigers zijn normaal gezien leden van het ZAP (“proffen”). Indien enkele van die zes niet komen opdagen, wordt hun stem opgenomen door plaatsvervangers, enkelen van de medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen (de uitvoerders van het beleid).

In de Deelstuvoraad wordt beslist wat er met de budgetten gebeurt voor de Leuvense studentenvoorzieningen. Die studentenvoorzieningen omvatten huisvesting (residenties), voeding (Alma), mobiliteit & duurzaamheid (Velo, duurzaamheid en mobiliteitsbeleid), sociale dienstverlening (jobdienst, juridische dienst, overkoepelende dienst studie-advies, sociale dienst die bevoegd is voor studiefinanciering), diversiteit (allochtone studenten, toegankelijkheid...), medische dienstverlening (studentengezondheidscentrum, studentenpsychologen...) en studentenwerking (LOKO).

De Decretale Stuvoraad houdt zich bezig met de toelages voor de verschillende Deelstuvoraden van alle campussen van de KU Leuven. Daar moeten de Deelstuvoraden hun begroting komen voorstellen. Hier zetelen tien studentenvertegenwoordigers en tien vertegenwoordigers van de KU Leuven in.

Acco

Acco is een coöperatieve die goedkoop cursusmateriaal wil aanbieden. In de raad van bestuur zitten vijf studentenvertegenwoordigers. Hun verantwoordelijkheid is tweeledig: zij zijn enerzijds bestuurders van de coöperatieve en anderzijds en allereerst vertegenwoordigers van de studenten. Daarnaast onderhouden zij ook de band met de cursusdiensten van de kringen. Binnen de RvB zijn hun hoofdtaken dan ook ervoor zorgen dat de cursussen degelijk geprijst, correct en tijdig aanwezig zijn, ook bij de cursusdiensten. Daarnaast toetsen zij nieuwe projecten af, zoals een ACCO vestiging in andere steden of het e-learning project van ACCO.

Alma

LOKO heeft twee vertegenwoordigers binnen de raad van Bestuur van Alma. Als vertegenwoordigers binnen de raad van Bestuur kijken de studenten de resultaten na en proberen samen met de hele raad van Bestuur een studentvriendelijk beleid uit te stippelen. In het algemeen dienen we erover te waken dat Alma hun doelstellingen (goedkope, kwalitatieve maaltijden voor studenten) niet uit het oog verliest en alle takken in evenwicht zijn.

Aandachtspunten zijn de prijzen van de maaltijden, het aanbod (oa voor vegetariërs), maar ook bijvoorbeeld de rol van Alma 2 als fuifzaal.

Velo & mobiliteit

Een belangrijke partner inzake mobiliteit is Velo, een sociaal en ecologisch fietsproject waar Leuvense studenten, personeel van de KU Leuven en externe organisaties terechtkunnen voor het huren van een fiets. Daarnaast heeft Velo een fietsenherstelplaats waar studenten hun fiets kunnen (laten) herstellen.

Samen met de stad Leuven werkt Velo actief mee aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in de stad en fietsendiefstalpreventie. In de Raad van Bestuur van Velo zitten studentenvertegenwoordigers van LOKO.

De mandataris mobiliteit houdt zich ook bezig met bredere mobiliteitsvraagstukken zoals het openbaar vervoer, de staat van de wegen, het fietsbeleid in Leuven, etc.

Diversiteit

De Leuvense studentenvertegenwoordigers diversiteit zetelen in enkele stadsoverleggen (toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid...) en houden zich bezig met het onder de aandacht brengen van de diversiteit binnen de Leuvense studentengemeenschap, met activiteiten als lezingen, Divercity en nieuwe initiatieven.

Studie-infrastructuur

Bij studie-infrastructuur houden ze zich bezig met de Leuvense infrastructuur zoals bibliotheken, pc-klassen, studeerruimtes, etc. Die mandataris zetelt in een aantal vergaderingen die verband houden met ICT (pc klassen, etc.), Agora en bibliotheken.

Duurzaamheid

Vanaf academiejaar 2015-2016 komt er een nieuwe vertegenwoordiger 'duurzaamheid'. Die taken zitten momenteel nog bij het mandaat 'studie-infrastructuur'. Om dat toch tot een volwaardig mandaat te laten ontwikkelen, en niet slechts een extra takenpakketje, is ervoor gekozen om iemand specifiek op duurzaamheid te zetten. Die zal dan bezig zijn met zaken als Leuven Klimaatneutraal, duurzame activiteiten organiseren en in het algemeen de duurzaamheid van Leuven te onderzoeken en testen.